Porady

W trudnych chwilach, po stracie kogoś bliskiego, wiele osób nie jest w stanie zająć się organizacją pochówku.
Nasza firma udziela wsparcia bliskim osoby Zmarłej, służąc profesjonalną pomocą przy zorganizowaniu pogrzebu.

 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGONU:

W przypadku, gdy zgon nastąpił w domu, należy w pierwszej kolejności wezwać lekarza rodzinnego albo lekarza pogotowia – tylko stwierdzenie śmierci i wystawienie karty zgonu przez lekarza upoważnia zakład pogrzebowy do podjęcia czynności takich jak zabranie ciała.

W sytuacji, gdy zgon nastąpił w szpitalu lub w placówce opiekuńczej (np. hospicjum, dom starców) obowiązek sporządzenia karty zgonu leży po stronie pracowników danej placówki, powiadomiona o zgonie rodzina może więc od razu powiadomić zakład pogrzebowy.

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE DO ORGANIZACJI POGRZEBU:

 • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza,
 • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego.
  Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:
 • karta zgonu,
 • dowód tożsamości osoby zmarłej,
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
  W przypadku, gdy okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie zmarłego.

PRAWO DO ODBIORU ZASIŁKU POGRZEBOWEGO:

Zasiłek pogrzebowy  to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która pokryła koszty pogrzebu.
Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest:

 • członkom rodziny,
 • osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom,
 • jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków,
 • wysokość zasiłku pogrzebowego to obecnie kwota 4.000 zł,
 • zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie.

ZASIŁEK POGRZEBOWY PRZYSŁUGUJE W RAZIE ŚMIERCI:

 • ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom rentowym I emerytalnym,
 • osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do renty lub emerytury, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 • osoby pobierającej zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne,
 • członka rodziny osoby, to jest :
  – małżonek (wdowa i wdowiec),
  – własne dzieci ,drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
  – inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,- wnuki i rodzeństwo,
  – rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Usługi naszego Zakładu mają charakter kompleksowy.